VEILIG ONLINE BETALEN        SNELLE LEVERING        LEVERING THUIS OF OP JE WERK        GRATIS VERZENDING >€99 (BE-NL)        GRATIS RETOUR >€99 (BE-NL)       


Verkoopsvoorwaarden

1. Definities en toepassing van de Verkoopsvoorwaarden

De website www.lederwarendewit.be  is een initiatief van:

Lederwaren De Wit (Hierna: “Lederwaren De Wit”)

Roeveld 10-12
9320 Erembodegem (Aalst)
Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0664.927.179
E-mail: info@lederwarendewit.be
Telefoon: 053/78.10.46 (Enkel bereikbaar tijdens de openingsuren van onze fysieke winkel: elke di-zat van 9u30-18u en elke eerste zo van de maand: 13u30-17u30)

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

'Koper': Iedere natuurlijke persoon (B2C) of die met Lederwaren De Wit in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan. Iedere Koper verbindt er zich toe de producten op www.lederwarendewit.be niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen.

Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Winkel’: De fysieke commerciële ruimte gelegen in Roeveld 10-12 te 9320 Erembodegem.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen Lederwaren De Wit en de Koper. De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website.

Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Koper en Lederwaren De Wit die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Lederwaren De Wit behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.


2. Hoe komt de overeenkomst tot stand?

Lederwaren De Wit besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de website.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van Lederwaren De Wit ten aanzien van de Koper. Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien de Koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van Lederwaren De Wit moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend tegenover de Koper. Lederwaren De Wit zal binnen uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres verstuurd worden. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

Lederwaren De Wit kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Lederwaren De Wit de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien Lederwaren De Wit het productorder weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Lederwaren De Wit kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen.

Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.


3.Onze prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelmethode.

De Koper is de prijs verschuldigd die Lederwaren De Wit in haar bevestiging conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Lederwaren De Wit worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

Lederwaren De Wit heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de Btw-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.


4. Betalingsvoorwaarden

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

 • Shopify payments (visa, visa debit, mastercard, maestro, bancontact, iDeal)
 • PayPal
 • Betalen bij afhaling in de winkel

Tegoedbonnen zullen enkel binnen onze verkoopruimten aanvaard worden en niet bij overeenkomsten die op afstand worden gesloten. Lederwaren De Wit kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de website.  Lederwaren De Wit neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

Het beveiligde systeem van Shopify payments en PayPal staan in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien.

Lederwaren De Wit stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Lederwaren De Wit behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Indien je opteert voor de betalingsmethode betaling bij afhaling winkel wordt dit gelijkgesteld met een reservatieduur van maximaal 10 dagen. Daarna wordt de bestelling impliciet geacht te zijn geannuleerd, zonder dat Lederwaren De Wit hiervoor enige schade zal vorderen of kan veroorzaken.


5. Hoe wordt mijn product geleverd?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. Tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen, bedraagt de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling. Normaliter is de levering voorzien binnen de twee werkdagen na bestelling indien de bestelling geplaatst is voor 15u. Bestelling op vrijdag en in het weekend zullen pas nakomende dinsdag worden geleverd.

Wanneer Lederwaren De Wit er niet in slaagt om de goederen op het met de Consument overeengekomen tijdstip of binnen de dertig (30) dagen te leveren, verzoekt de Koper de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer Lederwaren De Wit niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Koper het recht de overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal Lederwaren De Wit spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

Wanneer een product dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. De leveringstermijn begint dan ook te lopen vanaf de producten weer in voorraad zijn.

Lederwaren De Wit doet voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen, met name bpost. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Lederwaren De Wit neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Tip: Zorg dat het adres voor de levering correct en volledig is!

Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Koper.

Lederwaren De Wit draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

Indien de Koper gekozen heeft voor betaling bij afhaling in de winkel, zijn de bepalingen omtrent ‘hoe wordt mijn product geleverd’ niet van toepassing.


6. Gebreken en klachtindiening

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze Verkoopsvoorwaarden. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de wettelijke voorschriften. Voor de Consument geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken. Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk conform de desbetreffende voorwaarden.

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken.  Indien het product door een zichtbaar gebrek is aangetast, kan de ontvanger hiervoor een klacht indienen. De Koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan Lederwaren De Wit, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren.

De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Lederwaren De Wit, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper. Lederwaren De Wit raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

De garantie is niet van toepassing op:

 • Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan de goederen, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.
 • Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie.
 • Schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. De Koper of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lederwaren De Wit of de producent.

Bij gebrek aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de goederen terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Koper het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen.
De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Koper gefactureerde bedrag.

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Lederwaren De Wit deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. Lederwaren De Wit is in dat geval vrij de producten voor rekening en op risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.


7. Retourneren

7.1 Hoe dit recht op retourneren correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Lederwaren De Wit meedelen. Dit kan ook via e-mail. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de verkoopovereenkomst. Dit is de dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.

In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden:

 • Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
 • Naam en adres van de Consument;
 • Handtekening van de Consument.

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende producten terugsturen naar Lederwaren De Wit, en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie. De artikelen van uw retourzending ontvangen wij graag, indien redelijkerwijs mogelijk, in een zo oorspronkelijk mogelijke staat, onbeschadigd, ongebruikt en voorzien van de originele labels. Je mag het artikel uiteraard wel uit de verpakking halen om het te bekijken en passen.

Het adres van de terugzending is:

Lederwaren De Wit bv
Roeveld 10-12
9320 Erembodegem
België

De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Lederwaren De Wit het recht om de terugbetaling op te schorten.
Het teruggeven van de producten kan ook in de winkel.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Lederwaren De Wit is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Lederwaren De Wit verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

7.2 Wanneer heeft de Consument recht op retourneren?

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. Lederwaren De Wit hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen:

 • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen (Artikel VI.53.2° Wetboek Economisch Recht);
 • De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht);
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Zaken (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht).
 •  Als het gaat over cadeaubonnen of liquide producten zoals onderhoudsproducten;
 • Goederen waarvan er labels verwijderd zijn waardoor deze onverkoopbaar geworden zijn.
7.3 Kosten verbonden aan het retourneren

Aankopen met korting kunnen teruggestuurd worden maar niet gratis.
Aankopen zonder korting in België en Nederland vanaf €90,00 kunnen gratis terug gestuurd worden.
Aankopen zonder korting in Frankrijk en Luxemburg vanaf €100,00 kunnen gratis terug gestuurd worden.
Alle andere terugzendingen zijn voor eigen rekening.

Indien je voldoet aan de voorwaarden om gratis te retourneren zit er een gratis retourlabel in je pakje.
Zelf aangekochte verzendlabels worden niet terugbetaald.

7.4 Hoe gebeurd de terugbetaling?

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal Lederwaren De Wit de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. Lederwaren De Wit betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.
Als er een factuur opgemaakt is zal er een creditnota opgesteld worden, conform de teruggestuurde goederen die je via mail zal ontvangen.

8.Overmacht

Indien Lederwaren De Wit door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Lederwaren De Wit niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Lederwaren De Wit is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.


9. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij Lederwaren De Wit. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.


10. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het privacybeleid dat consulteerbaar is via onze website.


11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Lederwaren De Wit, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden eerst voorgelegd aan het Europees Online Dispute Resolution (Online geschillen beslechting)-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)  voorgelegd om een minnelijke regeling trachten te bekomen. Indien dit geen gewenste oplossing voor beide partijen biedt, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Oost-Vlaanderen.

Zoeken in onze shop:

Sale

Unavailable

Sold Out